Bồi thường khi gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp

Tin mới

Điều 89 Bộ luật Lao động quy định: người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản của doanh nghiệp thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật về thiệt hại đã gây ra. Nếu gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất, thì phải bồi thường nhiều nhất ba tháng lương và bị khấu trừ dần vào lương.

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất thì mức thiệt hại được coi là không nghiêm trọng theo Điều 89 của Bộ Luật lao động là mức thiệt hại gây ra dưới 5 triệu đồng.

Bình luận

Xem thêm

Tiền môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động - Luật Trung Kiên

Tiền môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động

Người lao động có phải hoàn trả cho doanh nghiệp khoản chi phí dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài mà doanh nghiệp đã trả cho bên môi giới để ký kết và thực hiện hợp đồng cung ứng lao động không?
Tiền dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài - Luật Trung Kiên

Tiền dịch vụ để thực hiện Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Người lao động có thể nộp tiền dịch vụ cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài làm nhiều lần có được không?
Lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động - Luật Trung Kiên

Lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động

Theo quy định tại mục 1 Phần III Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì việc lập hồ sơ và thủ tục đối với người bị tai nạn lao động như sau: