Đề xuất về định giá tài sản tố tụng hình sự

Định giá tài sản trong tố tụng hình sự phải dựa trên giá thị trường của tài sản; giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định và giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp.

Tin mới

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP và nghị định sửa đổi Nghị định số 30/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Dự thảo quy định việc cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến yêu cầu định giá tài sản. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khi gửi văn bản yêu cầu định giá tài sản tới Hội đồng định giá tài sản hoặc các bộ, cơ quan ngang bộ phải cung cấp kèm theo các tài liệu, hồ sơ liên quan đến yêu cầu định giá tài sản.

Tài liệu, hồ sơ gồm: Tài liệu thể hiện đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật của tài sản cần định giá thể hiện thông qua một số tài liệu; tài liệu thể hiện thông tin về nhân thân bị can, bị hại, người có liên quan đến tài sản cần định giá; chứng cứ thu thập được (vật chứng, lời khai, lời trình bày, dữ liệu điện tử và các tài liệu, đồ vật khác) có liên quan đến tài sản cần định giá (nếu có)…

Trường hợp yêu cầu định giá lại tài sản, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm cung cấp cho Hội đồng định giá tất cả các tài liệu, hồ sơ của các lần định giá trước đó và kèm theo tài liệu thuyết minh cụ thể căn cứ, lý do nghi ngờ kết quả định giá, định giá lại tài sản và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP.

Thông tư cũng nêu rõ, việc định giá tài sản phải dựa trên một trong các căn cứ định giá tài sản quy định tại Điều 15 Nghị định số 30/2018/NĐ-CP. Định giá tài sản bao gồm các căn cứ sau: Giá thị trường của tài sản là giá giao dịch phổ biến trên thị trường của tài sản cần định giá hoặc tài sản tương tự với tài sản cần định giá tại thời điểm định giá và địa điểm định giá được yêu cầu định giá.

Ngoài ra, định giá tài sản phải trên cơ sở giá do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, quyết định; giá do doanh nghiệp thẩm định giá cung cấp là giá được xác định theo kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá và Báo cáo kết quả thẩm định giá của doanh nghiệp thẩm định giá còn hiệu lực đối với tài sản được thuê thẩm định giá; giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp về loại tài sản đó do các cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan yêu cầu định giá cung cấp.

KL (Chinhphu.vn)

Bình luận

Xem thêm

Tẩu tán tài sản để trốn thi hành án, phạt đến 20 triệu đồng - Luật Trung Kiên

Tẩu tán tài sản để trốn thi hành án, phạt đến 20 triệu đồng

Chương V Nghị định 110/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP quy định về các hành vi vi phạm và mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự. Cụ thể, phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau tại khoản 5 Điều 52:
Giảm 50% chi phí in, sao, chụp thông tin cho địa bàn đặc biệt khó khăn - Luật Trung Kiên

Giảm 50% chi phí in, sao, chụp thông tin cho địa bàn đặc biệt khó khăn

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2018/TT-BTC về chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin đối với người yêu cầu cung cấp thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật tiếp cận thông tin 2016.
Bãi bỏ một loạt điều kiện kinh doanh khí - Luật Trung Kiên

Bãi bỏ một loạt điều kiện kinh doanh khí

Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này đã bãi bỏ một loạt các điều kiện về kinh doanh khí, kể cả đối với thương nhân xuất nhập khẩu; sản xuất, chế biến hay thương nhân kinh doanh mua bán khí.
Đã có Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử - Luật Trung Kiên

Đã có Thông tư hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
3 thủ tục mới lĩnh vực phòng vệ thương mại - Luật Trung Kiên

3 thủ tục mới lĩnh vực phòng vệ thương mại

Bộ Công thương ban hành Quyết định số 1812/QĐ-BCT nhằm công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng vệ thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương.