Điều kiện đối với kinh doanh chứng khoán phái sinh

Văn bản quy phạm pháp luật Khoản 1,2 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP

Tin mới

1. Chứng chỉ hành nghề liên quan đến chứng khoán phái sinh

Người có một (01) trong ba (03) loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán tại mục 1,2 và 4 phần IV nêu trên và có chứng chỉ chuyên môn Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh được thực hiện nghiệp vụ tương ứng với chứng chỉ đang nắm giữ liên quan đến chứng khoán phái sinh tại tổ chức kinh doanh chứng khoán

2. Điều kiện đối với môi giới chứng khoán phái sinh

Công ty chứng khoán muốn môi giới CKPS phải được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện môi giới CKPS. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ tám trăm (800) tỷ đồng trở lên;
 • Được phép thực hiện hoạt động tự doanh CKPS;
 • Đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó (tổng) giám đốc phụ trách nghiệp vụ;
 • Tối thiểu năm (05) nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về CKPS và TTCKPS;
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng the quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;
 • Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp thuận toàn phần.

3.  Điều kiện đối với tự doanh chứng khoán phái sinh

Công ty chứng khoán muốn tự doanh CKPS phải được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện tự doanh chứng khoán phái sinh (CKPS). Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ sáu trăm (600) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính*.
 • Có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó (tổng) giám đốc phụ trách nghiệp vụ;
 • Tối thiểu năm (05) nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về CKPS và TTCKPS;
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng the quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;
 • Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp thuận toàn phần.

4. Điều kiện đối với tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ muốn cung cấp dịch vụ tư vấn CKPS phải được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ tư vấn CKPS. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn pháp định theo quy định pháp luật về chứng khoán;
 • Đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó (tổng) giám đốc phụ trách nghiệp vụ;
 • Tối thiểu năm (05) nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về CKPS và TTCKPS;
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng the quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;
 • Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp thuận toàn phần.

5. Điều kiện đối với tự doanh, môi giới và tư vấn CKPS

Công ty chứng khoán muốn thực hiện cả hoạt động tư vấn, môi giới và tự doanh CKPS phải được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thực hiện cả 3 nghiệp vụ trên. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Là tổ chức kinh doanh chứng khoán được cấp phép đầy đủ nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại Luật Chứng khoán;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán phải đạt tối thiểu từ tám trăm (800) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng các yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng, quy trình nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Có Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó (tổng) giám đốc phụ trách nghiệp vụ;
 • Tối thiểu năm (05) nhân viên cho mỗi hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh dự kiến đăng ký có chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn về CKPS và TTCKPS;
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng the quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất; tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;
 • Ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại báo cáo tài chính năm của năm tài chính gần nhất và báo cáo tài chính bán niên gần nhất (nếu có) đã được soát xét phải là chấp thuận toàn phần.

6. Điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán CKPS

6.1. Thành viên bù trừ trực tiếp

a) Đối với Công ty chứng khoán: được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

 • Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu từ chín trăm (900) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS  theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 1. Đối với Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại: được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:
 • Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 • Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ năm nghìn (5000) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn, vốn cấp cho chi nhánh và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đáp ứng quy định về an toàn vốn theo quy định pháp luật về ngân hàng trong vòng 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ.

6.2. Thành viên bù trừ chung

 1. Đối với Công ty chứng khoán: được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS với tư cách thành viên bù trừ chung. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:
 • Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 • Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động môi giới chứng khoán phái sinh;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ một nghìn hai trăm (1200) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng yêu cầu về kết quả kinh doanh, tỷ lệ vốn khả dụng và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS  theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định và không có lỗ trong 02 năm gần nhất, tỷ lệ vốn khả dụng đạt tối thiểu 260% liên tục trong 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ;
 1. Đối với Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng thương mại: được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS với tư cách thành viên bù trừ trực tiếp. Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:
 • Là thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 • Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
 • Có vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu đạt từ bảy nghìn (7000) tỷ đồng trở lên;
 • Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn, vốn cấp cho chi nhánh và quy trình nghiệp vụ cho hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Không đang trong quá trình hợp nhất, sáp nhập, giải thể hoặc đang trong tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động, tạm ngừng hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đáp ứng quy định về an toàn vốn theo quy định pháp luật về ngân hàng trong vòng 12 tháng gần nhất trước tháng nộp hồ sơ.

Bình luận

Xem thêm

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Luật Trung Kiên

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ như sau:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Trung Kiên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
 Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí - Luật Trung Kiên

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Theo đó, Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:
Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu - Luật Trung Kiên

Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.