Điều kiện đối với Lưu ký chứng khoán

Tin mới

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại:

1. Có giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

2. Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;

3. Có địa điểm, trang thiết bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán:

4. Có giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tự doanh chứng khoán;

5. Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

Bình luận

Xem thêm

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Luật Trung Kiên

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ như sau: