Điều kiện đối với Lưu ký chứng khoán

Tin mới

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với ngân hàng thương mại:

1. Có giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam;

2. Nợ quá hạn không quá 5% tổng dư nợ, có lãi trong năm gần nhất;

3. Có địa điểm, trang thiết bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

* Điều kiện đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán đối với công ty chứng khoán:

4. Có giấy phép thành lập và hoạt động thực hiện nghiệp vụ môi giới hoặc tự doanh chứng khoán;

5. Có địa điểm, trang bị, thiết bị phục vụ hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán các giao dịch chứng khoán.

Bình luận

Xem thêm

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Luật Trung Kiên

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán

Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Theo đó, bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán tại Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ như sau:
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Trung Kiên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 22/12/2017, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.
 Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí - Luật Trung Kiên

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Theo đó, Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:
Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu - Luật Trung Kiên

Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.