Chứng khoán - Đầu tư

Điều kiện đối với kinh doanh chứng khoán phái sinh - Luật Trung Kiên

Điều kiện đối với kinh doanh chứng khoán phái sinh

04-05-2020
Văn bản quy phạm pháp luật Khoản 1,2 Điều 4 Nghị định 42/2015/NĐ-CP
Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán - Luật Trung Kiên

Bãi bỏ một số quy định về đầu tư, kinh doanh chứng khoán

03-05-2020
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 7/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước…
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Luật Trung Kiên

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

27-02-2020
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 22/12/2017,…
 Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí - Luật Trung Kiên

Quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

27-02-2020
Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Theo đó, Vốn đầu tư ra nước ngoài thể hiện dưới các hình thức sau:
Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu - Luật Trung Kiên

Nguyên tắc cung cấp thông tin, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu

27-02-2020
Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 Xin hỏi các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế? - Luật Trung Kiên

Xin hỏi các điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế?

26-02-2020
Theo quy định tại Luật Đầu tư 2014 thì trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu…
Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp nào? - Luật Trung Kiên

Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp nào?

26-02-2020
Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:
 Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm những giấy tờ nào? - Luật Trung Kiên

Hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài bao gồm những giấy tờ nào?

26-02-2020
Theo quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì hồ sơ đăng ký góp vốn,…
 Trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?  - Luật Trung Kiên

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?

26-02-2020
Theo quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì nhà đầu…
Chi tiết trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp? - Luật Trung Kiên

Chi tiết trình tự thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp?

26-02-2020
Trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế liên thông trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp được quy định tại Điều 7 Thông…
Các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong cơ chế liên thông?  - Luật Trung Kiên

Các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong cơ chế liên thông?

26-02-2020
Để đảm bảo cơ chế liên thông được thực hiện và xác định rõ trách nhiệm, phạm vi, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký đầu tư cũng như doanh nghiệp, Thông…
 Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. - Luật Trung Kiên

Cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

26-02-2020
Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2014 cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao…
Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?  - Luật Trung Kiên

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

26-02-2020
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủđược quy định tại Điều 35 Nghị…
Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?  - Luật Trung Kiên

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

26-02-2020
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định tại Điều 34…
Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư?  - Luật Trung Kiên

Quy định về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư?

26-02-2020
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư quy định tại Điều 33 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày…
 Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ? - Luật Trung Kiên

Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ?

26-02-2020
Hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ quy định tại Điều 34 Luật Đầu tư, cụ thể như sau:
Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  - Luật Trung Kiên

Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

26-02-2020
Thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 28 Nghị định số…
Quy định về thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?  - Luật Trung Kiên

Quy định về thủ tục và hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

26-02-2020
Về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Điều 37 Luật Đầu tư quy định cụ thể và được chia thành 02 trường hợp như sau:
Ccác trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ? - Luật Trung Kiên

Ccác trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ?

26-02-2020
Các trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được quy định tại Điều…