Xử lý tình trạng chay ì nộp thuế

Những doanh nghiệp nợ tiền thuế sẽ bị cơ quan thuế tính tiền chậm nộp tiền thuế, áp dụng các biện pháp cưỡng chế thuế.

Tin mới

Tiền chậm nộp tiền thuế được quy định tại Khoản 2 Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC) như sau:

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

- Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

+ Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 (0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0,07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày);

 

+ Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 (0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp);

+ Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

- Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.

Để truy thu thuế, cơ quan thuế sẽ tiến hành thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP

Theo đó, các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 18 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP bao gồm:

- Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản.

- Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập.

- Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

- Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước.

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Luật trung kiên ( tham khảo vb luật và internet)

Bình luận

Xem thêm

Miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng là hộ nghèo - Luật Trung Kiên

Miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối tượng là hộ nghèo

Là hộ nghèo thì có được miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không?
Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân bán hàng đa cấp - Luật Trung Kiên

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân bán hàng đa cấp

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân bán hàng đa cấp được quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 9 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:
Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số - Luật Trung Kiên

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số được quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 9 Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13 và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành như sau:
8 loại đất phi nông nghiệp không chịu thuế sử dụng đất - Luật Trung Kiên

8 loại đất phi nông nghiệp không chịu thuế sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 152/2011/TT-BTC, của Bộ Tài chính ngày 11/11/2011, hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thì loại đất phi nông nghiệp không sử dụng vào mục đích kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế bao gồm: